Przyszło nam żyć w trudnych czasach

Zalecenia Pawła na trudne czasy w Liście do Efezjan 5,15-6,9.