Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku

Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku.
Rz. 12:10